OCHRANA OZNAMOVATELŮ

Prohlášení o implementaci Směrnice EU o whistleblowingu.

V souladu se Směrnicí EU č.2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice EU), s platností ode dne 1. 8. 2023, a v souladu se zákonem zavádí naše organizace jako povinný subjekt v souladu s článkem 8 Směrnice EU způsoby a pravidla pro oznamování protiprávního jednání.

Naše organizace jako povinný subjekt má zpracovanou vnitřní směrnici pro tuto problematiku. Směrnice zavádí vnitřní oznamovací systém jako souhrn postupů při přijímání oznámení, jejich evidenci a zpracování, ochraně totožnosti oznamovatele a ochraně informací uvedených v oznámení.

Každá osoba (oznamovatel), která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozví o porušování práv Unie a o protiprávním jednání jiných osob, je oprávněna podat oznámení písemně (elektronicky i v listinné podobě), nebo ústně – osobně (v přiměřené lhůtě) i telefonicky. Protiprávním jednáním se rozumí jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku, dále jednání porušující právní předpis upravující určité vymezené oblasti (např. daně z příjmů právnických osob, zadávání veřejných zakázek, hospodářská soutěž, zpracování osobních údajů, životní prostředí, ochrany spotřebitele a další zákonem taxativně vymezené oblasti).

Totožnost oznamovatele je chráněným údajem, příslušná osoba je vázána mlčenlivostí.

Pro oznámení lze využít formulář, který je součástí směrnice, nebo způsob oznámení lze dohodnout s příslušnou osobou.

Kontaktní údaje příslušné osoby pro příjem a zpracování oznámení:

Jméno a příjmení: Mgr. Jitka Precektorová, advokát

Telefon: 737 126 632

E-mail: jitka.precektorova@seznam.cz

Adresa: Bartošova 1752/15, 750 02 Přerov

Směrnice o ochraně oznamovatelů

 

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode